Nauka jazdy: Jastrzębie-Zdrój, Cieszyn, Żory, Wodzisław Śląski oraz Bielsko-Biała!

Egzamin państwowy


Egzamin na prawo jazdy – elektroniczna rejestracja w WORD jest możliwa po kliknięciu poniższy link:

https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html

Egzamin prawo jazdy ile kosztuje? Opłaty za egzamin państwowy dla prawa jazdy są ustalane odgórnie i są takie same dla całego kraju. Egzamin prawo jazdy Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku, w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U z 2014 r., poz. 974; tekst jednolity).

Egzamin prawo jazdy cena:

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM 170 zł 30 zł 140 zł
A, A, A2 210 zł 30 zł 180 zł
B 170 zł 30 zł 140 zł
B1, C1, D, T 200 zł 30 zł 170 zł
B+E 200 zł 200 zł
B96 170 zł 170 zł
C, D 230 zł 30 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245 zł 245 zł
POZWOLENIE 155 zł 30 zł 125 zł

 

Egzamin prawo jazdy rejestracja online w systemie Info-Car, nie uwzględnia opłat za egzaminy wniesionych na konto WORD. W czasie rezerwacji należy wnieść opłatę za egzamin wyłącznie za pośrednictwem tego systemu i w sposób przezeń wskazany.


Zmiana opłat

§ 7a. Opłatą za egzamin, o której mowa:

1) w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

  • zwiększa się o 50% – w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,

  • zmniejsza się o 50% – w przypadku opłaty za egzamin praktyczny, jeśli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego;

2) wniesioną odpowiednio za pełny egzamin

lub egzamin praktyczny zmniejsza się o 50%, jeśli osoba egzaminowana nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mając wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Kwota zmniejszenia podlega zwrotowi.


Egzamin prawo jazdy Rozporządzenie 

Z Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 217 poz. 1835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)


Egzamin prawo jazdy zmiana terminu

Zmiany terminu egzaminu bez zmniejszenia opłat o 50% można dokonać do poniedziałku do godz. 19.00 tygodnia poprzedzającego datę egzaminu.W wyjątkowych wypadkach (choroba, śmierć w rodzinie itp) jest to możliwe jeśli zainteresowany zwróci się z prośbą do Oddziału Terenowego w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu- wycofanie egzaminu jest możliwe na podstawie L-4 lub aktu zgonu przedłożonego przez osobę upoważnioną w Oddziale Terenowym


Prawo jazdy dokumenty

Wniosek o wydanie prawo jazdy: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/jak-uzyskac-prawo-jazdy

Egzamin prawo jazdy dokumenty potrzebne przed przystąpieniem do szkolenia:

Udając się do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań,

  2. prawo jazdy badania, czyli orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

  3. wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie prawo jazdyosoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania dołącza fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

  4. zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;

  5. kserokopia prawa jazdy – jeżeli takowe jest w posiadaniu.


Egzamin prawo jazdy dokumenty wymagane przy zapisie:

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) umieszczonym w systemie teleinformatycznym oraz składa odpowiednio:

  1. egzamin prawo jazdy dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

  1. wniosek o udział w egzaminie egzaminatora nadzorującego, w przypadku gdy egzamin odbywa się na pojeździe osoby niepełnosprawnej;

  2. wniosek o udział w egzaminie instruktora, który przeprowadzał szkolenie, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora.

Upoważnienie (składają tylko osoby składające dokumenty w imieniu kandydata).


Egzamin prawo jazdy co zabrać?

Osoba egzaminowana musi mieć przy sobie dowód tożsamości, który okazuje egzaminatorowi.